Zavřít
Pro vědce a datové analytiky, kteří rozumí přínosu dat a potřebují intuitivní rozhraní pro jednoduché zpracování, analýzy i dashboardy.

Desktop

 • O Statistice
 • Desktop
 • Funkce
 • Ke stažení

TIBCO Statistica je analytický software obsahující prostředky pro správu dat, jejich analýzu, vizualizaci a vývoj uživatelských aplikací. Poskytne Vám široký výběr základních i pokročilých technik speciálně vyvinutých pro oblasti Business Intelligence, Big Data, kontrolu kvality, výzkum a mnoha dalších. Analytická platforma Statistica umožnuje organizacím řídit celý analytický životní cyklus – od seskupení a přípravy dat, vizualizaci až po vytvoření modelu a jeho nasazení do produkce / provozu.

Produkty (balíčky) TIBCO Statistica

Produkty jsou balíčky funkcionalit a rozšíření základního nástroje. Většinu analytických metod najdete v balíčku Desktop. Specifická rozšíření jsou potom spojena s balíčky určenými na konkrétní aplikaci. Čtěte dále pod záložkou produkty.

Každý balíček může být dodán v různých licenčních formách. Více na téma licence.

Pro univerzity jsou k dispozici speciální typy licencí v rámci Univerzitního programu.

Funkce Desktop Analyst Modeler Data Scientist Comprehensive
Základní statistiky a vizualizace
Pokročilá statistika
Průmyslová statistika
Reportovací tabulky
Vizualizační panely * * * * *
Vícerozměrné statistiky
Porovnávací metody * * * * *
Analýza přežití * * * * *
ETL
Modul tvorby pravidel
PI konektor
Variace
Testování hypotéz
Data Mining
Vývojové nástroje
Optimalizace procesů
Text Mining
In-Database Analytics ** **
Stability and shelf-life analytics
Product traceability analytics  


* Tyto moduly můžou být dodatečně licencovány „al carte“

** In-Database Analytics jsou doplňkem Statistica Serveru.

Chcete si vyzkoušet TIBCO Statistica? Trial verze ke stažení:

Desktop je základní verzí programu Statistica. Nabízí celé spektrum klasických statistických metod včetně reportingu a vizualizace. Pomocí intuitivního rozhraní založeného na standardních Windows ikonách mohou být analýzy jasně strukturovány, snadno automatizovány a znovu použity. Díky přívětivému uživatelskému rozhraní je produkt vhodný pro příležitostné analytiky dat. Statistica Desktop je vhodným nástrojem pro každého uživatele, který chce provádět základní nebo pokročilé analýzy a vizualizace na své lokální stanici.

Pro univerzity jsou k dispozici speciální typy licencí v rámci programu Statistica pro školy.

Chcete si vyzkoušet TIBCO Statistica? Trial verze ke stažení:

Funkce Základní statistiky a vizualizace

Data, data, data - žádná společnost bez nich nemůže fungovat. Pro jejich využití v rozhodovacích procesech je zapotřebí vhodných nástrojů pro analýzu. To platí nejen pro projekty s "big daty", ale také pro jakákoli další data z databázových či transakčních systémů nebo dokonce z MS Excelu nebo z papíru. Pro splnění těchto požadavků ohsahuje TIBCO Statistica komplexní softwarový balík základních statistických operací a vhodných grafických výstupů. To vše je doplněno intuitivním ovládáním, všestranností a příjemným pracovním prostředím podobným právě nástroji MS Excel.

Nativní schopnosti nástroje STATISTICA

 • Velmi přesné výpočty
 • Různé zobrazovací formáty pro data podle interpretace obsahu
 • Automatické značení významných výsledků
 • Zpracování výstupů formou závěrečné zprávy / reportu
  • Jednoduché formátování výstupu
  • Možnost vložit grafy a tabulky do sestav
  • Podpora formátů HTML, Word, RTF a PDF
 • Nástroje pro přípravu dat
  • Detekce chybějících dat a dat mimo stanovený rozsah
  • Detekce odlehlých a extrémních hodnot
  • Překódování a tvorba nových proměnných
  • Úprava řádků a sloupců tabulky
  • Zpracování chybějících dat / duplicitních případů
  • Funkce (matematické, statistické, operátory a mnoho dalších) pro tvorbu nových proměnných a získání dalších informací z proměnných stávajících
  • Přeskupování a seskupování proměnných
  • Standardizace a normalizace proměnných
  • Slučování tabulek
  • Filtrování
  • Transponování, třídění dat
  • Kombinace různých zdrojových datových tabulek, práce s různými typy proměnných
  • Výběr dílčích oblastí, výběr případů
  • Generování náhodných čísel
  • Box-Cox transformace
 • Snadné použití výsledků tabulek jako vstup pro další analýzu
 • Analýzy a hodnocení platné pro celé tabulky nebo označené bloky

Popisná statistika, strukturovaná statistika, průzkumná analýza dat

 • Popisné statistiky
  • Medián, modus
  • Kvartily, uživatelsky definované percentily
  • Průměr, směrodatná odchylka, rozptyl
  • Šikmost a špičatost (s příslušnými standardními odchylkami)
  • Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu
  • Harmonický průměr, geometrický průměr
  • Speciální popisné statistiky a diagnostické charakteristiky
  • Minimum, maximum, součty
  • Rozpětí, kvartilové rozpětí
 • Čištění dat
  • Useknutý průměr
  • Vážený průměr
  • Grubbsův test pro odlehlé hodnoty
 • Ověření normality dat podle
  • Kolmogorov-Smirnova testu
  • Lillieforsova testu
  • Shapiro-Wilkova testu
 • Analýzy podle skupin
  • Seskupení dat podle kategorických proměnných
  • Kategorizace spojitých proměnných
  • Překódování proměnných
  • Hierarchická struktura a analýza jednotlivých podskupin
 • Explorační analýza dat v různých grafických výstupech
  • Krabicové diagramy
  • Histogramy, dvourozměrné histogramy (3D nebo v kategoriích)
  • 2D a 3D bodové grafy
  • Histogramy (jednostranné, upravené dle trendu)
  • Q-Q grafy, P-P grafy
  • … další metody zobrazení dat

Korelace

 • Míry asociace
  • Pearsonův korelační koeficient
  • Spearmanův korelační koeficient
  • Kendallovo Tau (b, c)
  • Koeficient Gama
  • Tetrachorický koeficient korelace
  • Koeficient Phí
  • Cramerovo V
  • Koeficient podmíněnosti C
  • Sommerovo d
  • Koeficient nejistoty
  • Parciální korelace
  • Autokorelace
 • Výpočet korelačních matic
  • Vyloučení chybějících hodnot (v párech nebo případ po případu)
 • Grafické znázornění výsledků
  • Bodový graf s intervaly spolehlivosti
  • Maticové bodové grafy
  • Plošné grafy
  • Bivarietní 3D histogramy
  • Pravděpodobnostní grafy
  • … další metody zobrazení dat
 • Diagnostika a čištění odlehlých hodnot

Interaktivní výpočty pravděpodobnosti

 • Rozsáhlý výběr distribucí
  • Rozdělení Beta
  • Binomické rozdělení
  • Cauchyho rozdělení
  • Rozdělení Chi-kvadrát
  • Exponenciální rozdělení
  • Rozdělení extrémních hodnot
  • F rozdělení
  • Rozdělení Gamma
  • Hypergeometrické rozdělení
  • Laplaceovo rozdělení
  • Lognormální rozdělení
  • Logistické rozdělení
  • Paretovo rozdělení
  • Poissonovo rozdělení
  • Rayleightovo rozdělení
  • Studentovo rozdělení
  • Weibullovo rozdělení
  • Normální rozdělení
 • Pearsonův korelační koeficient součinu momentů
 • Six-Sigma výpočty
 • Výpočet DPMO

T-testy (testy rozdílu mezi skupinami)

 • Nezávislé vzorky podle skupin
 • Nezávislé vzorky podle proměnných
 • Párová data
 • Jednovýběrový test
 • Hottelingovo T²
 • Různé možnosti v dialogovém okně výsledků
  • Samostatný odhad odchylky
  • Interval spolehlivosti
  • Leveneův test homogenity rozptylu
  • Brown-Forsythův test
 • Typické grafické výstupy analýzy
  • Krabicový diagram
  • Histogramy po kategoriích
  • Normální grafy (po kategoriích, jednostranné, upravené trendy)
  • Bodové diagramy po kategoriích
  • … další metody zobrazení dat

Tabulky analýzy rozptylu, kontingenční tabulky, četnostní tabulky, analýza kategorických veličin

 • Četnostní tabulky kategorických nebo dichotomických proměnných
 • Zpracování chybějících hodnot
 • Zpracování párových dat
 • Kategorizace případů s vlastními podmínkami výběru
 • Individuální formátování výsledkových tabulek
 • Hierarchické uspořádání faktorů
 • Řádkové, sloupcové a celkové četnosti v kontingenčních tabulkách
 • Zvýraznění určitých kategorií
 • Kumulativní, relativní, logitově a probitově transformované četnosti
 • Očekávané hodnoty při normálním rozdělení
 • Kolmogorov-Smirnov test
 • Lillieforsův test
 • Shapiro-Wilkův test
 • Reziduální rozptyl
 • Statistické testy pro kontingenční tabulky
 • Pearsonovo r
 • Maximální věrohodnost
 • Yatesův korigovaný Chi-kvadrát
 • McNemarův test
 • Fisherův přesný test (jednostranný a oboustranný)
 • Koeficient Phí
 • Cramérovo V a C
 • Tetrachorické r
 • Kendallovo Tau (b, c)
 • koeficient Gamma
 • Spearmanův korelační koeficient
 • Sommersovo d
 • Koeficient nejistoty
 • Typické grafické výstupy analýzy
 • Interaktivní diagramy
 • 3D histogramy, histogramy po kategoriích
 • Normální grafy (po kategoriích, jednostranné, upravené trendy)
 • Krabicové diagramy

Vícenásobné regrese

 • Modely lineární regrese
  • Jednoduché, vícenásobné (i pro seskupená data)
  • Postupně automaticky tvořené (dopředně, zpětně, po blocích)
 • Modely s nebo bez konstanty
 • Hřebenová regrese
 • Metoda vážených nejmenších čtverců
 • Vlastnosti regresních tabulek
  • Standardní chyba pro B, beta a konstantu
  • R², upravený R²
 • ANOVA
 • Matrice s (parciálními) korelačními koeficienty
 • Korelace a kovariance regresních koeficientů
 • Sweep matice
 • Durbin-Watsonova statistika
 • Mahalnobisova a Cookova vzdálenost
 • Rezidua pro odlehlá pozorování
 • Intervaly spolehlivosti pro prognózované hodnoty
 • Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců (makro)
 • Box-Tidwellova transformace (makro)
 • Typické grafické výstupy analýzy
  • Rozdělení reziduí, zobrazení odlehlých hodnot
  • Normální grafy
  • Pozorované hodnoty, prognózované hodnoty
  • Grafy parciálních korelací
  • Ikonové grafy

Neparametrické statistiky

 • Wald-Wolfowitzův Runs test
 • Mann-Whitneyho U-test (s přesnými pravděpodobnostmi namísto Z-aproximace u malých vzorků)
 • Kolmogorov-Smirnovův test
 • Wilcoxonův test pro závislé vzorky
 • Kruskal-Wallisova analýza rozptylu
 • Znaménkový test
 • Friedmanova analýza rozptylu
 • Cochranův Q-test
 • McNemarův test
 • Kendallův koeficient konkordance
 • Kendallovo Tau (b, c)
 • Spearmanův korelační koeficient
 • Fisherův přesný test
 • Chi-kvadrát test
 • V-kvadrát statistika
 • Koeficient Phí
 • Koeficient Gamma
 • Sommersovo d
 • Koeficienty nahodilosti
 • Typické grafické výstupy analýzy
  • 3D histogramy, histogramy po kategoriích
  • Maticové bodové diagramy
  • Krabicové diagramy

Rozdělení pravděpodobnosti

 • Normální rozdělení
 • Rovnoměrné rozdělení
 • Exponenciální rozdělení
 • Rozdělení Gamma
 • Logaritmicko-normální rozdělení
 • Rozdělení Chi-kvadrát
 • Weibullovo rozdělení
 • Binomické rozdělení
 • Poissonovo rozdělení
 • Geometrické rozdělení
 • Alternativní rozdělení
 • Chi-kvadrát test dobré shody
 • Kolmogorov-Smirnovův test
 • Lillieforsův test
 • Shapiro-Wilkův test
 • Hustota a distribuční funkce
 • Simulační metody
  • Monte Carlo
  • Latin-Hypercube Sampling (LHS)
  • Iman-Conoverova metoda
  • LHS s Iman-Conoverovou metodou
 • Typické grafické výstupy analýzy
  • P-P graf, Q-Q graf
  • Krabicové diagramy
  • Histogramy (upravené, kumulativní)
  • Empirická distribuční funkce

Funkce Pokročilá statistika

Obecné lineární modely (OLM)

 • Předdefinované standardní modely
 • Jednorozměrná, mnohorozměrná analýza rozptylu (ANOVA / MANOVA)
 • ANOVA s hlavními efekty a interakcemi
 • Pevné a /nebo náhodné faktory (smíšený model ANOVA)
 • Hierarchická ANOVA
 • ANOVA pro opakovaná měření (Greenhouse-Geisserova korekce, Huynh-Feldt)
 • Vícenásobné regrese s hlavními efekty a interakcemi
 • Polynomická regrese
 • Analýza kovarinace s hlavními efekty
 • Model oddělených regresí
 • Analýza kovarinace s hlavními efekty a interakcemi
 • Uživatelské modely
 • ANOVA / MANOVA
 • Další regresní metody
 • Další analýzy kovariance
 • Integrovaný asistent pro vhodnou volbu modelu
 • Editor syntaxe analýzy (volitelně také syntaxe SAS)
 • Doplňkové zkoušky a modelové zkoušky
 • Testy kvality proložení
 • Post-hoc testy, analýza kontrastů, porovnání s kontrolní skupinou (Dunnettův test)
 • Multivariační testy (Wilksův test, Pillaiův test, Hotellingův test, Royův test)
 • Testy vlastních hypotéz
 • Test homogenity rozptylu (Bartlettův test, Levenův test)
 • Podrobné statistiky reziduí
 • Grafy hlavních a interakčních efektů
 • Rozptylové grafy pro rezidua, předpovědi hodnot
 • Histogramy a normální rozdělení
 • Krabicové diagramy
 • Aplikace modelu
  • Výpočet predikovaných hodnot pro nové případy
  • Export předpovědi do textu

Obecné regresní modely (ORM)

 • Předdefinované standardní modely
 • Jednorozměrná, mnohorozměrná analýza rozptylu (ANOVA / MANOVA)
 • ANOVA s hlavními efekty a interakcemi
 • Vícenásobná regrese s hlavními efekty a interakcemi
 • Polynomická regrese
 • Analýza kovariance s hlavními efekty
 • Analýza kovariance s hlavními efekty a interakcemi
 • Uživatelské modely
 • Různé typy ANOVA / MANOVA
 • Různé regresní metody
 • Různé analýzy kovariance
 • Automatická konstrukce modelu
 • Dopředný a zpětný krokový výběr modelu
 • Výběr modelu podle nejlepší podskupiny prediktorů
 • Optimalizace volby parametrů
 • Integrovaný asistent pro vhodnou volbu modelu
 • Editor syntaxe analýzy (volitelně také syntaxe SAS)
 • Doplňkové zkoušky a modelové zkoušky
 • Test kvality proložení
 • Post-hoc testy, analýza kontrastů, porovnání s kontrolní skupinou (Dunnettův test)
 • Multivariační testy (Wilksův test, Pillaiův test, Hotellingův test, Royův test)
 • Testy vlastních hypotéz
 • Test homogenity rozptylu (Bartlettův test, Levenův test)
 • Podrobné statistiky reziduí
 • Grafy hlavních a interakčních efektů
 • Rozptylové grafy pro rezidua, předpovědi hodnot
 • Histogramy a normální rozdělení
 • Krabicové diagramy
 • Aplikace modelu
  • Výpočet predikovaných hodnot pro nové případy
  • Předpovědi možno exportovat jako text

Chcete si vyzkoušet TIBCO Statistica? Trial verze ke stažení:

Ke stažení

Chcete si vyzkoušet TIBCO Statistica? Zdarma trial verze ke stažení:

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter