Zavřít
Základní balíček určený pro rychlé a jednoduché vyhodnocováni dat s intuitivním ovládáním, množstvím statistických metod a funkcionalit pro práci s daty.

Desktop

 • O Statistice
 • Desktop
 • Funkce
 • Ke stažení

TIBCO Statistica je špičkový analytický software a jediný software světového formátu lokalizovaný do češtiny. Je určený pro rychlé a jednoduché vyhodnocování dat. Obsahuje široký výběr základních i pokročilých metod a funkcionalit speciálně vyvinutých pro oblasti Business Intelligence, Big Data, kontrolu a řízení kvality, optimalizaci procesů, výzkum, vývoj a mnoho dalších. Již přes 35 let je vyvíjený s důrazem na intuitivní ovládání a jednoduchost používání, aby jste získali potřebné výsledky na několik kliknutí myší.

Software Vám umožní řídit celý analytický proces, od načítání dat z různých datových zdrojů, přes jejich přípravu, vizualizaci, vyhodnocení, tvorbu modelů, až po tvorbu výstupů v mnoha formátech nebo nasazení vytvořeného modelu na nová data, resp. do produkce. Všechna práce je rychlá, intuitivní a probíhá v prostředí jednoho softwaru bez potřeby znalosti programování. Využít můžete více než 17.000 funkcí, kterými software disponuje a neustále své možnosti rozšiřuje.

Nahraní dat

Data do sofwaru pohodlně nahrajete z aplikace MS Excel i ze standardních databázových systémů MS SQL, Oracle, Teradata, atd. včetně Hadoopu a dalších moderních systémů. Touto možností se komfortně vyhnete zbytečnému mezikroku v podobě exportu dát z různých systémů nejčastěji do Excelu a následně jeho nutného dalšího komplikovaného zpracování. Připojením přímo do databází pomocí nástroje na tvorbu dotazů si nahrajete potřebná data přímo do softwaru Statistica k následnému vyhodnocení.

Konektory pro připojení dat z průmyslových zařízení technologiíí PI

Příprava dat

Po nahrání dat je pro Vás v softwaru k dispozici celá řada metod a funkcionalit pomocí kterých si data na jednom místě, rychle a snadno připravíte do podoby potřebné pro jejích vyhodnocení.

Vyhodnocení dat

Pro vyhodnocení dat je pro Vás v softwaru připravené nepřeberné množství statistických metod od základních popisných statistik, jednorozměrných metod, vícerozměrných metod, lineárních a nelineárních modelů, přes průmyslové statistiky, neuronové sítě až po pokročilé metody strojového učení, prediktivního modelování a text miningu. Jednotlivé moduly se od sebe liší především rozsahem těchto analytických metod.

Software je vyvíjen s důrazem na rychlé a jednoduché získání výsledků v jednom prostředí. Eliminuje nutnost využití vícero různých softwarových nástrojů pro zpracování dílčích úkolů. Celý proces nahrání dat, jejích přípravy, vyhodnocení, tvorby výstupů je tedy možné řídit z prostředí softwaru Statistica.

Pro ty z Vás, kteří si rozumíte s jazykem R, nebo Python máte možnost použít skripty v těchto jazycích přímo v softwaru a tím spojit jednoduchou práci v softwaru Statistica s obrovskými možnostmi těchto programovacích jazyků.

Tvorba výstupů

Získané výsledky lze zpracovat do výstupů pro použití mimo prostředí softwaru Statistica. Podporovaný je export do různých formátů, jako .pdf, .html, .xml, případně export do nástrojů MS Office. Napočítané výsledky lze exportovat do dalších TIBCO nástrojů, nebo zapsat zpět do databáze pro další zpracování.

Tvorba grafů

Pro vizuální analýzu nebo finální grafickou prezentaci výsledků obsahuje software Statistica širokou paletu nejrůznějších grafů s možností její plné editace a přizpůsobení vašim potřebám.

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu.

Chcete si vyzkoušet TIBCO Statistica? Trial verze ke stažení:

Desktop je základní verzí programu Statistica. Nabízí celé spektrum klasických statistických metod včetně reportingu a vizualizace. Pomocí intuitivního rozhraní založeného na standardních Windows ikonách mohou být analýzy jasně strukturovány, snadno automatizovány a znovu použity. Díky přívětivému uživatelskému rozhraní je produkt vhodný pro příležitostné analytiky dat. Statistica Desktop je vhodným nástrojem pro každého uživatele, který chce provádět základní nebo pokročilé analýzy a vizualizace na své lokální stanici.

Pro univerzity jsou k dispozici speciální produkty v rámci Univerzitního programu.

Chcete si vyzkoušet TIBCO Statistica? Trial verze ke stažení:

Funkce Základní statistiky a vizualizace

Data, data, data - žádná společnost bez nich nemůže fungovat. Pro jejich využití v rozhodovacích procesech je zapotřebí vhodných nástrojů pro analýzu. To platí nejen pro projekty s "big daty", ale také pro jakákoli další data z databázových či transakčních systémů nebo dokonce z MS Excelu nebo z papíru. Pro splnění těchto požadavků ohsahuje TIBCO Statistica komplexní softwarový balík základních statistických operací a vhodných grafických výstupů. To vše je doplněno intuitivním ovládáním, všestranností a příjemným pracovním prostředím podobným právě nástroji MS Excel.

Nativní schopnosti nástroje STATISTICA

 • Velmi přesné výpočty
 • Různé zobrazovací formáty pro data podle interpretace obsahu
 • Automatické značení významných výsledků
 • Zpracování výstupů formou závěrečné zprávy / reportu
  • Jednoduché formátování výstupu
  • Možnost vložit grafy a tabulky do sestav
  • Podpora formátů HTML, Word, RTF a PDF
 • Nástroje pro přípravu dat
  • Detekce chybějících dat a dat mimo stanovený rozsah
  • Detekce odlehlých a extrémních hodnot
  • Překódování a tvorba nových proměnných
  • Úprava řádků a sloupců tabulky
  • Zpracování chybějících dat / duplicitních případů
  • Funkce (matematické, statistické, operátory a mnoho dalších) pro tvorbu nových proměnných a získání dalších informací z proměnných stávajících
  • Přeskupování a seskupování proměnných
  • Standardizace a normalizace proměnných
  • Slučování tabulek
  • Filtrování
  • Transponování, třídění dat
  • Kombinace různých zdrojových datových tabulek, práce s různými typy proměnných
  • Výběr dílčích oblastí, výběr případů
  • Generování náhodných čísel
  • Box-Cox transformace
 • Snadné použití výsledků tabulek jako vstup pro další analýzu
 • Analýzy a hodnocení platné pro celé tabulky nebo označené bloky

Popisná statistika, strukturovaná statistika, průzkumná analýza dat

 • Popisné statistiky
  • Medián, modus
  • Kvartily, uživatelsky definované percentily
  • Průměr, směrodatná odchylka, rozptyl
  • Šikmost a špičatost (s příslušnými standardními odchylkami)
  • Intervaly spolehlivosti pro střední hodnotu
  • Harmonický průměr, geometrický průměr
  • Speciální popisné statistiky a diagnostické charakteristiky
  • Minimum, maximum, součty
  • Rozpětí, kvartilové rozpětí
 • Čištění dat
  • Useknutý průměr
  • Vážený průměr
  • Grubbsův test pro odlehlé hodnoty
 • Ověření normality dat podle
  • Kolmogorov-Smirnova testu
  • Lillieforsova testu
  • Shapiro-Wilkova testu
 • Analýzy podle skupin
  • Seskupení dat podle kategorických proměnných
  • Kategorizace spojitých proměnných
  • Překódování proměnných
  • Hierarchická struktura a analýza jednotlivých podskupin
 • Explorační analýza dat v různých grafických výstupech
  • Krabicové diagramy
  • Histogramy, dvourozměrné histogramy (3D nebo v kategoriích)
  • 2D a 3D bodové grafy
  • Histogramy (jednostranné, upravené dle trendu)
  • Q-Q grafy, P-P grafy
  • … další metody zobrazení dat

Korelace

 • Míry asociace
  • Pearsonův korelační koeficient
  • Spearmanův korelační koeficient
  • Kendallovo Tau (b, c)
  • Koeficient Gama
  • Tetrachorický koeficient korelace
  • Koeficient Phí
  • Cramerovo V
  • Koeficient podmíněnosti C
  • Sommerovo d
  • Koeficient nejistoty
  • Parciální korelace
  • Autokorelace
 • Výpočet korelačních matic
  • Vyloučení chybějících hodnot (v párech nebo případ po případu)
 • Grafické znázornění výsledků
  • Bodový graf s intervaly spolehlivosti
  • Maticové bodové grafy
  • Plošné grafy
  • Bivarietní 3D histogramy
  • Pravděpodobnostní grafy
  • … další metody zobrazení dat
 • Diagnostika a čištění odlehlých hodnot

Interaktivní výpočty pravděpodobnosti

 • Rozsáhlý výběr distribucí
  • Rozdělení Beta
  • Binomické rozdělení
  • Cauchyho rozdělení
  • Rozdělení Chi-kvadrát
  • Exponenciální rozdělení
  • Rozdělení extrémních hodnot
  • F rozdělení
  • Rozdělení Gamma
  • Hypergeometrické rozdělení
  • Laplaceovo rozdělení
  • Lognormální rozdělení
  • Logistické rozdělení
  • Paretovo rozdělení
  • Poissonovo rozdělení
  • Rayleightovo rozdělení
  • Studentovo rozdělení
  • Weibullovo rozdělení
  • Normální rozdělení
 • Pearsonův korelační koeficient součinu momentů
 • Six-Sigma výpočty
 • Výpočet DPMO

T-testy (testy rozdílu mezi skupinami)

 • Nezávislé vzorky podle skupin
 • Nezávislé vzorky podle proměnných
 • Párová data
 • Jednovýběrový test
 • Hottelingovo T²
 • Různé možnosti v dialogovém okně výsledků
  • Samostatný odhad odchylky
  • Interval spolehlivosti
  • Leveneův test homogenity rozptylu
  • Brown-Forsythův test
 • Typické grafické výstupy analýzy
  • Krabicový diagram
  • Histogramy po kategoriích
  • Normální grafy (po kategoriích, jednostranné, upravené trendy)
  • Bodové diagramy po kategoriích
  • … další metody zobrazení dat

Tabulky analýzy rozptylu, kontingenční tabulky, četnostní tabulky, analýza kategorických veličin

 • Četnostní tabulky kategorických nebo dichotomických proměnných
 • Zpracování chybějících hodnot
 • Zpracování párových dat
 • Kategorizace případů s vlastními podmínkami výběru
 • Individuální formátování výsledkových tabulek
 • Hierarchické uspořádání faktorů
 • Řádkové, sloupcové a celkové četnosti v kontingenčních tabulkách
 • Zvýraznění určitých kategorií
 • Kumulativní, relativní, logitově a probitově transformované četnosti
 • Očekávané hodnoty při normálním rozdělení
 • Kolmogorov-Smirnov test
 • Lillieforsův test
 • Shapiro-Wilkův test
 • Reziduální rozptyl
 • Statistické testy pro kontingenční tabulky
 • Pearsonovo r
 • Maximální věrohodnost
 • Yatesův korigovaný Chi-kvadrát
 • McNemarův test
 • Fisherův přesný test (jednostranný a oboustranný)
 • Koeficient Phí
 • Cramérovo V a C
 • Tetrachorické r
 • Kendallovo Tau (b, c)
 • koeficient Gamma
 • Spearmanův korelační koeficient
 • Sommersovo d
 • Koeficient nejistoty
 • Typické grafické výstupy analýzy
 • Interaktivní diagramy
 • 3D histogramy, histogramy po kategoriích
 • Normální grafy (po kategoriích, jednostranné, upravené trendy)
 • Krabicové diagramy

Vícenásobné regrese

 • Modely lineární regrese
  • Jednoduché, vícenásobné (i pro seskupená data)
  • Postupně automaticky tvořené (dopředně, zpětně, po blocích)
 • Modely s nebo bez konstanty
 • Hřebenová regrese
 • Metoda vážených nejmenších čtverců
 • Vlastnosti regresních tabulek
  • Standardní chyba pro B, beta a konstantu
  • R², upravený R²
 • ANOVA
 • Matrice s (parciálními) korelačními koeficienty
 • Korelace a kovariance regresních koeficientů
 • Sweep matice
 • Durbin-Watsonova statistika
 • Mahalnobisova a Cookova vzdálenost
 • Rezidua pro odlehlá pozorování
 • Intervaly spolehlivosti pro prognózované hodnoty
 • Dvoustupňová metoda nejmenších čtverců (makro)
 • Box-Tidwellova transformace (makro)
 • Typické grafické výstupy analýzy
  • Rozdělení reziduí, zobrazení odlehlých hodnot
  • Normální grafy
  • Pozorované hodnoty, prognózované hodnoty
  • Grafy parciálních korelací
  • Ikonové grafy

Neparametrické statistiky

 • Wald-Wolfowitzův Runs test
 • Mann-Whitneyho U-test (s přesnými pravděpodobnostmi namísto Z-aproximace u malých vzorků)
 • Kolmogorov-Smirnovův test
 • Wilcoxonův test pro závislé vzorky
 • Kruskal-Wallisova analýza rozptylu
 • Znaménkový test
 • Friedmanova analýza rozptylu
 • Cochranův Q-test
 • McNemarův test
 • Kendallův koeficient konkordance
 • Kendallovo Tau (b, c)
 • Spearmanův korelační koeficient
 • Fisherův přesný test
 • Chi-kvadrát test
 • V-kvadrát statistika
 • Koeficient Phí
 • Koeficient Gamma
 • Sommersovo d
 • Koeficienty nahodilosti
 • Typické grafické výstupy analýzy
  • 3D histogramy, histogramy po kategoriích
  • Maticové bodové diagramy
  • Krabicové diagramy

Rozdělení pravděpodobnosti

 • Normální rozdělení
 • Rovnoměrné rozdělení
 • Exponenciální rozdělení
 • Rozdělení Gamma
 • Logaritmicko-normální rozdělení
 • Rozdělení Chi-kvadrát
 • Weibullovo rozdělení
 • Binomické rozdělení
 • Poissonovo rozdělení
 • Geometrické rozdělení
 • Alternativní rozdělení
 • Chi-kvadrát test dobré shody
 • Kolmogorov-Smirnovův test
 • Lillieforsův test
 • Shapiro-Wilkův test
 • Hustota a distribuční funkce
 • Simulační metody
  • Monte Carlo
  • Latin-Hypercube Sampling (LHS)
  • Iman-Conoverova metoda
  • LHS s Iman-Conoverovou metodou
 • Typické grafické výstupy analýzy
  • P-P graf, Q-Q graf
  • Krabicové diagramy
  • Histogramy (upravené, kumulativní)
  • Empirická distribuční funkce

Funkce Pokročilá statistika

Obecné lineární modely (OLM)

 • Předdefinované standardní modely
 • Jednorozměrná, mnohorozměrná analýza rozptylu (ANOVA / MANOVA)
 • ANOVA s hlavními efekty a interakcemi
 • Pevné a /nebo náhodné faktory (smíšený model ANOVA)
 • Hierarchická ANOVA
 • ANOVA pro opakovaná měření (Greenhouse-Geisserova korekce, Huynh-Feldt)
 • Vícenásobné regrese s hlavními efekty a interakcemi
 • Polynomická regrese
 • Analýza kovarinace s hlavními efekty
 • Model oddělených regresí
 • Analýza kovarinace s hlavními efekty a interakcemi
 • Uživatelské modely
 • ANOVA / MANOVA
 • Další regresní metody
 • Další analýzy kovariance
 • Integrovaný asistent pro vhodnou volbu modelu
 • Editor syntaxe analýzy (volitelně také syntaxe SAS)
 • Doplňkové zkoušky a modelové zkoušky
 • Testy kvality proložení
 • Post-hoc testy, analýza kontrastů, porovnání s kontrolní skupinou (Dunnettův test)
 • Multivariační testy (Wilksův test, Pillaiův test, Hotellingův test, Royův test)
 • Testy vlastních hypotéz
 • Test homogenity rozptylu (Bartlettův test, Levenův test)
 • Podrobné statistiky reziduí
 • Grafy hlavních a interakčních efektů
 • Rozptylové grafy pro rezidua, předpovědi hodnot
 • Histogramy a normální rozdělení
 • Krabicové diagramy
 • Aplikace modelu
  • Výpočet predikovaných hodnot pro nové případy
  • Export předpovědi do textu

Obecné regresní modely (ORM)

 • Předdefinované standardní modely
 • Jednorozměrná, mnohorozměrná analýza rozptylu (ANOVA / MANOVA)
 • ANOVA s hlavními efekty a interakcemi
 • Vícenásobná regrese s hlavními efekty a interakcemi
 • Polynomická regrese
 • Analýza kovariance s hlavními efekty
 • Analýza kovariance s hlavními efekty a interakcemi
 • Uživatelské modely
 • Různé typy ANOVA / MANOVA
 • Různé regresní metody
 • Různé analýzy kovariance
 • Automatická konstrukce modelu
 • Dopředný a zpětný krokový výběr modelu
 • Výběr modelu podle nejlepší podskupiny prediktorů
 • Optimalizace volby parametrů
 • Integrovaný asistent pro vhodnou volbu modelu
 • Editor syntaxe analýzy (volitelně také syntaxe SAS)
 • Doplňkové zkoušky a modelové zkoušky
 • Test kvality proložení
 • Post-hoc testy, analýza kontrastů, porovnání s kontrolní skupinou (Dunnettův test)
 • Multivariační testy (Wilksův test, Pillaiův test, Hotellingův test, Royův test)
 • Testy vlastních hypotéz
 • Test homogenity rozptylu (Bartlettův test, Levenův test)
 • Podrobné statistiky reziduí
 • Grafy hlavních a interakčních efektů
 • Rozptylové grafy pro rezidua, předpovědi hodnot
 • Histogramy a normální rozdělení
 • Krabicové diagramy
 • Aplikace modelu
  • Výpočet predikovaných hodnot pro nové případy
  • Předpovědi možno exportovat jako text

Funkce Průmyslová statistika

Statistica kombinuje standardní statistické techniky a efektivní grafiku a snadnou obsluhu. Různé "grafy kontroly kvality" umožňují jasně ilustrovat vývoj důležitých vlastností procesu měření kvality. "Analýza procesů" nabízí rozsáhlé metody pro kontrolu statistických procesů a analýzu měřicích systémů. A modul "Experiment Planning" vás pomůže při tvorbě a analýze experimentálních návrhů. Navíc "Analýza výkonu" vám umožňuje zjistit, jaké velikosti vzorku potřebujete, abyste získali smysluplné výsledky před reálným provedením.

 • Grafy kontroly kvality (QC grafy)
  • Řídící diagramy testu měření
  • X-transverse & R (mapa osy X pro průměry, mapa R pro disperzi procesu)
  • X-Quer & S (mapa osy X pro průměry, S-mapa pro rozptyl procesu)
  • X & MR (X-karta pro jednotlivé hodnoty, karta pohyblivého rozsahu pro rozptyl procesu)
  • MA X-Transverse & R-Map (klouzavý průměr: klouzavý průměr)
  • Karta MA X-Cross & S
  • EWMA X-Quer & R-Map (exponenciálně vážený klouzavý průměr)
  • Karta EWMA X-Quer & S
  • Jednotlivé hodnoty karty CUSUM (kumulativní souhrnná kontrolní karta)
 •  Kontrolní tabulky pro zkoušku hodnocení
  • C-karta (počet defektů, distribuce Poissonu)
  • U-karta (míra deficitu, distribuce Poissonu)
  • Karta Np (počet odmítnutí, binomická distribuce)
  • P-karta (míra odmítnutí, binomická distribuce)
 • Pareto
 • Multivariační grafy řízení kvality
  • Hotelling T² karta pro jednotlivé nebo průměrné hodnoty
  • Jednoduché nebo průměrné skóre MEWMA (multivariační exponenciálně vážený pohyblivý průměr)
  • Multivariační CUSUM karta
  • Karty Multiple Stream X / MR (víceúčelová jednosměrná karta s vícenásobným proudem a vícenásobná přenosová rychlost)
  • Karty Multi-Stream X-Quer & R (víceúrovňová mapa pro ukázkové prostředky a mapu rozmezí více proudů)
  • Karta Multi-Stream X-Quer & S (karta s více streamy pro vzorkovací prostředky a karta standardní odchylky pro více streamů)

Analýza procesů a měřících systémů (SPC, MSA)

 • Analýza způsobilosti procesu a výkonnosti procesu
 • Analýza způsobilosti procesu a toleranční intervaly, jednotlivé údaje nebo souhrnné údaje
 • Procesní způsobilost DIN ISO 21747 (modely distribučního času)
 • Schopnost procesu pro toleranci polohy (dvourozměrná procesní schopnost)
 • Analýza schopnosti testu počítání (binomická a Poissonova distribuce)
 • Analýza měřicího systému (MSA)
 • Schopnost měřicího zařízení s a bez vlivu obsluhy (MSA I / III)
 • Opakovatelnost a srovnávací přesnost měření (MSA II, opakovatelnost a reprodukovatelnost měřidla, R & R)
 • Linearita měřicích přístrojů (lineární linearita)
 • Analýza přiřazovacího měřicího systému (analytická metoda)
 • Přizpůsobivá analýza kontroly
 • MSA přiřazovací data s referencí a bez odkazu (účinnost měřicího systému)
 • Analýza prostojů
 • Odhadovaná životnost s distribucí Weibull
 • Cenzurované a necenzurované prostoje
 • Určení doby bez poruchy (parametr polohy)
 • Weibullovy sítě
 • Diagramy příčin a účinků (Ishikawa, Fishbone)

Reportovací tabulky

 • Reportovací tabulky

Vizualizační panely

Vytvořte smysluplné panely, které vám umožní vizualizovat a shromažďovat data. Funkce drill-down ve vizualizačních panelech umožňuje vyhledávat kontexty na různých úrovních agregace a interpolovat chybějící data.

Funkce Vícerozměrné statistiky

Porovnávací metody

Nejen v klinických studiích, ale i v jiných oblastech, jako je například průmyslová výroba, nebo služby vyžadující způsoby, jak ověřit nebo porovnat jednotlivé výsledky a následně vyhodnotit jak zafungovala například úsporná opatření. V praxi se často používají nevhodné statistické metody, jako jsou jednoduché korelační analýzy nebo průměrná srovnání.
Porovnávací metody v nástroji Statistica kombinuje současné výpočty a vizualizační standardy porovnání metod měření. Zahrnuty jsou:

 • Regrese na Passing-Bablog.
 • Deming regrese (jednoduchá, vážená, IRGDR).
 • Bland-Altmanovy diagramy.
 • Zvláštní hodnocení, jako jsou chybové mřížky a výpočty předsudků.
 • Z porovnání můžete stisknutím tlačítka vygenerovat sofistikovanou statistiku s grafickými a číselnými výstupy!

Chcete si vyzkoušet TIBCO Statistica? Trial verze ke stažení:

Ke stažení

Chcete si vyzkoušet TIBCO Statistica? Zdarma trial verze ke stažení:

Licence a obchod - (+420) ‭739 569 987‬
Školení - (+420) 773 217 132

Volejte Po - Pá: 9.00 - 16.00 hod

info@statistica.pro
Odpovíme do 1 pracovního dne

Sídlo společnosti:
DataFriends s.r.o.
Tylova 473/27
Plzeň 3
IČ: 05689651
DIČ: CZ05689651

Kanceláře:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2

Kurzy a semináře se konají na adrese:
DataFriends s.r.o.
Lazarská 11/6
120 00 Praha 2
Zapsána u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, složka 33739

Napište nám

Statistica.pro je projektem DataFriends s.r.o.

Newsletter