Přehled úloh k procvičení pro složení certifikace Data preparation and statistical analyses (Basic) na platformě TIBCO Statistica

 

·      NAČTENÍ DAT MS EXCEL

Varianty načtení, nastavení souboru dat

·      PŘEKÓDOVÁNÍ PROMĚNNÉ

Ošetření chybějících hodnot, transformace spojitých na kategoriální

·      VYTVOŘENÍ NOVÉHO SLOUPCE

Včetně základní syntaxe matematických operací nad sloupci

·      VYTVOŘENÍ PODMNOŽINY

·      PŘESKUPENÍ DAT V PODMNOŽINĚ

·      VYTVOŘENÍ DESKRIPTIVNÍCH STATISTIK NAD TABULKOU

Nastavení a úprava výstupů

·      VYTVOŘENÍ BOXPLOT GRAFU SE ZOBRAZENÍM DVOU PROMĚNNÝCH

Editace grafu a jeho grafická úprava

·      ODHALENÍ CHYBĚJÍCÍCH HODNOT

Postupy pro odhalení a identifikaci hodnot

·      VYTVOŘENÍ TABULKY ČETNOSTÍ

S nastavením tabulky

·      TESTOVÁNÍ STATISTICKÝCH HYPOTÉZ

Se zpracováním závěrů a interpretací výsledků

·      INTERPRETACE ZÁVERŮ Z VÝŠE UVEDENÝCH ANALÝZ

·      ULOŽENÍ ÚLOHY VČETNĚ VŠECH JEJÍCH ČÁSTÍ

Materiály:

 

Importing Data

Graphs

Basic Statistics

Statistica Projects Overview

Process Missing Data

Video

DataFriends CZ

Data a příklady k procvičení:

Najdete v EXAMPLES v nástroji TIBCO Statistica